Drukāt
Skatīts: 2219

1.Projekts.

Jūras vides funkcionēšana un iespējamo izmaiņu novērtējums. Projektam izvirzītie mērķi atbilst Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam konkursa nolikuma Vide un Klimats noteiktajiem uzdevumiem:

  •  Izpētīt vēja, straumju un viļņu režīmu, noskaidrot sedimentācijas procesus Latvijā, tās teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, un novērtēt šo procesu izmaiņas iespējamo klimata scenāriju ietekmē.
  • Noskaidrot barības ķēžu funkcionēšanas izmaiņas Latvijas jūras ūdeņu biotopos un ar tiem saistītajās piekrastes ekosistēmās, kvantificējot iespējamās izmaiņas atbilstoši klimata pārmaiņu scenārijiem un veicot izmaiņu ekonomiskās ietekmes novērtējumu.

Programmas projekts paredz īstenot kompleksu pētījumu, kura laikā tiks iegūta empīriska informācija par viļņu un straumju sezonālo režīmu sasaistē ar klimatiskajiem faktoriem. Iegūtie rezultāti tālāk dos iespēju pilnveidot un operacionalizēt esošos viļņu un straumju modeļus. Modeļi savukārt ir jāizmanto,lai novērtētu un raksturotu fizikālo procesu tiešās (viļņu enerģijas telpiskais sadalījums un sezonālā dinamika, un tās projicēšana uz grunts virsmas) un blakus (izšķīdušo vielu un daļiņu materiāla pārnese, resuspensija, depozīcija un lokāla koncentrēšana) iedarbības uz sabiedrībai nozīmīgiem biotopiem. Viļņu modelēšanai projekta teritorijā paredzēts instalēt un izvērtēt brīvpieejas modeļus SWAN un WAM. Atmosfēras modelēšanas programmatūras izstrāde notiek starptautiskos konsorcijos. Šī projekta ietvaros paredzēts attīstīt atmosfēras fizikālās modelēšanas kapacitāti Latvijā, balstoties uz brīvpieejas WRF modeli, noskaidrojot un izvērtējot alternatīvu modelēšanas iespēju ar HIRLAM modeli. Izvēlētajiem okeanogrāfiskajam, viļņu un atmosfēras modeļiem tiks izstrādāti aprēķinu scenāriju konkrētu mērķu sasniegšanai. Projekta ietvaros tiks veikta pašreizējam un nākotnes klimatam atbilstošo straumju, viļņu un vēja lauku parametru (tai skaitā enerģētiskās reprezentācijas) sadalījuma noteikšana, izvēlēta šo sadalījumu nomenklatūra un izveidotas atbilstošās kartes Latvijai, tās teritoriālajiem ūdeņiem un ekskluzīvajai ekonomiskajai zonai. Šajā darbu blokā plaši tiks izmantoti trešo pušu atmosfēras klimatiskie modeļaprēķini (5. projekta rezultāti, izmantojot PRUDENCE, ENSEMBLES un CORDEX), kā arī okeanogrāfiskie klimatiskie modeļaprēķini (SMHI un DMI modeļaprēķini MyOcean Baltijas jūras klimatisko produktu portfelī). Bez tam, paredzēts veikt arī

  • taksonomiskos un funkcionālos pētījumus planktona un bentosa grupām, noskaidrojot to ietekmi sistēmas produktivitātē un vietu barības ķēdē,
  • noteikt galvenos ietekmējošos faktorus produkcijas pārnesē un noteikt barības ķēžu efektivitāti,
  • uz iegūto un papildināto zināšanu bāzes aktualizēt paaudžu ražības prognožu modeļus,
  • izveidot ekosistēmas modeļus (ECOPATH), kas izmantojami gan ekosistēmas pieejas pielietošanai zivju resursu apsaimniekošanā, gan scenāriju izstrādei, nozīmīgi mainoties klimatiskajiem apstākļiem,
  • visaptveroša biotopu mozaīkas izpēte lauka apstākļos, noskaidrojot katra biotopa funkcionālo lomu un hidrobiontu populāciju ģenētiskās struktūras izmaiņas un ģenētisko plastiskumu piekrastes sistēmā „jūra-upe-ezers”.

Projekta vadītāja: Dr.biol. Anda Ikauniece, Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI)

 

Kontakti

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Tālrunis: +371 67601995 (administrācija)

E-pasts: hydro@latnet.lv

Adrese: Daugavgrīvas iela 8, LV-1048, Rīga

Autorizēties forumā