Drukāt
Skatīts: 1305

2.Projekts.

Svešo sugu izplatība un ietekme uz Baltijas jūras un saldūdens ekosistēmām.

Projektam izvirzītie mērķi atbilst Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam konkursa nolikuma Vide un Klimats noteiktajiem uzdevumiem:

  • Izpētīt funkcionālo saikni stap bioloģisko daudzveidību un svešo sugu radīto ietekmi Latvijas ūdeņu un sauszemes ekosistēmās, izvērtējot svešo sugu izplatību, izplatīšanās tendences, veicot svešo sugu radītās bioloģiskās daudzveidības zaudējumu-ieguvumu analīzi, izstrādājot un novērtējot svešo sugu izplatības un populāciju attīstības scenārijus atbilstoši klimata pārmaiņu scenārijiem, kā arī izstrādājot rekomendācijas rīcībām

Programmas projekts paredz īstenot pētījumus trīs virzienos. Pirmais virziena ietvaros ir paredzēts analizēt svešo sugu sastopamību un vides apstākļus dažādās Latvijas ostās un tām piegulošajās akvatorijās. Tiks vērtēta ostās konstatēto sugu tālākas izplatīšanās iespējamība. Otrā virziena ietvaros tiks analizēti Ponto-Kaspijas vēžveidīgie, kuri tika apzināti introducēti Ķeguma HES ūdens krātuvē 20 gs. 60-tajos gados. Tiks veikti pētījumi gan in-situ, gan ex-situ apstākļos lai noteiktu to izplatības ietekmējošos faktorus. Balstoties uz šiem pētījumiem tiks vērtēti iesaistīto tautsaimniecības nozaru adaptācijas scenāriji. Trešā virziena ietvaros tiks pētīta apaļā jūras grunduļa ietekme uz zivju sabiedrību un attiecīgi uz nozvejas rādītājiem, kā arī tiks pētīta jūras grunduļa ietekme uz bentiskajiem biotopiem.

Projekta vadītāja: Dr.biol. Solvita Strāķe, Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI)

Kontakti

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Tālrunis: +371 67601995 (administrācija)

E-pasts: hydro@latnet.lv

Adrese: Daugavgrīvas iela 8, LV-1048, Rīga

Autorizēties forumā