Drukāt
Skatīts: 1503

2.Projekts.

Svešo sugu izplatība un ietekme uz Baltijas jūras un saldūdens ekosistēmām.

Projektam izvirzītie mērķi atbilst Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam konkursa nolikuma Vide un Klimats noteiktajiem uzdevumiem:

Programmas projekts paredz īstenot pētījumus trīs virzienos. Pirmais virziena ietvaros ir paredzēts analizēt svešo sugu sastopamību un vides apstākļus dažādās Latvijas ostās un tām piegulošajās akvatorijās. Tiks vērtēta ostās konstatēto sugu tālākas izplatīšanās iespējamība. Otrā virziena ietvaros tiks analizēti Ponto-Kaspijas vēžveidīgie, kuri tika apzināti introducēti Ķeguma HES ūdens krātuvē 20 gs. 60-tajos gados. Tiks veikti pētījumi gan in-situ, gan ex-situ apstākļos lai noteiktu to izplatības ietekmējošos faktorus. Balstoties uz šiem pētījumiem tiks vērtēti iesaistīto tautsaimniecības nozaru adaptācijas scenāriji. Trešā virziena ietvaros tiks pētīta apaļā jūras grunduļa ietekme uz zivju sabiedrību un attiecīgi uz nozvejas rādītājiem, kā arī tiks pētīta jūras grunduļa ietekme uz bentiskajiem biotopiem.

Projekta vadītāja: Dr.biol. Solvita Strāķe, Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI)