Drukāt
Skatīts: 1785

4.Projekts

Bioloģiskā daudzveidība un tās loma starp citiem ekosistēmu pakalpojumiem.

Projektam izvirzītie mērķi un tiem atbilstošie darba uzdevumi ir balstīti uz Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam konkursa nolikuma Vide un Klimats programmas noteikto:

  • uzdevumu „Saimnieciskās darbības (dažādu saimniekošanas modeļu) ietekme uz ekosistēmas pakalpojumiem (t.sk. bioloģisko daudzveidību), modeļu izstrāde, lai saglabājot ekonomisko efektivitāti, novērstu vai minimizētu ekosistēmas pakalpojumu degradēšanos ilgtermiņā.” un
  • uzdevumu „Izpētīt sugu populāciju un biotopu stāvokli ietekmējošos faktorus, t.sk. noskaidrot limitējošos faktorus un kvantificēt to ietekmi, noskaidrot sugu un biotopu saistību (biotopu tipiskās sugas, īpaši aizsargājamo sugu atkarību no specifiskām dzīvotnēm, sugu dzīvotņu matemātisks apraksti), Izpētīt sugu populāciju un biotopu stāvokli ietekmējošos faktorus, t.sk. noskaidrot limitējošos faktorus un kvantificēt to ietekmi, noskaidrot sugu un biotopu saistību (biotopu tipiskās sugas, īpaši aizsargājamo sugu atkarību no specifiskām dzīvotnēm, sugu dzīvotņu matemātisks apraksti), veikt reto un apdraudēto augu sugu izvērtēšanu in–situ un ex–situ saglabāšanai.”

Pētījumi tiks veikti visos nepieciešamajos bioloģiskās daudzveidības līmeņos. Ainavas un ekosistēmas līmenī, izmantojot meža resursa monitoringa datu bāzi, dažādos meža tipos tiks veikta bioloģiski nozīmīgu struktūru daudzumu aprēķināšana un tās teritoriālo likumsakarību noskaidrošana. Pielietojot telpisko datu statistiskās apstrādes metodes, tiks veikta nemorālo mežu ekosistēmu ainavekoloģiska analīze. Ekosistēmu līmenī skujkoku mežos tiks novērtēta atmirušās koksnes un citu bioloģiski nozīmīgu struktūru ietekme uz sūnu un piepju sabiedrībām, kā arī kukaiņu populācijām. Īpaša uzmanība būs pievērsta retām sugām, kas ļaus izstrādāt priekšlikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Ekosistēmas līmenī, tiks pētīta abiotisko faktoru (augsnes) ietekme uz veģetāciju platlapju mežos, identificējot apstākļus, kas tipiski nemorālās floras attīstībai. Veģetācijas dati tiks analizēti saistībā ar augu ekoloģiskām īpašībām, kas ļaus noskaidrot svarīgākos augāju ietekmējošos procesus. Populāciju līmenī, izmantojot ekoģeogrāfisko mainīgo faktoru (informācija no mežu valsts reģistra, satelītattēliem, citiem ĢIS datiem) analīzi, izveidos dzīvotņu (nišu) modeļus populāciju lieluma noteikšanai Latvijā, kas ļautu prognozēt dažādu saimniecisko paņēmienu ietekmi, dodot iespēju novērst vai minimizēt ekosistēmas pakalpojumu degradēšanos ilgtermiņā ainavas un ekosistēmu līmeņos. Šādi plaši pētījumi, aptverot vairāk ka 30 sugas, iepriekš pasaulē nav veikti. Tiks veikta sēklu dzīvotspējas noteikšana, kas veidos priekšstatu par konkrētu populāciju ģeneratīvās vairošanās potenciālu un sēklu dzīvotspējas korelāciju ar ekoloģisko faktoru – gaismas, mitruma un pH mērījumiem atradnēs. In situ un ex situ iegūto komplekso pētījumu rezultātu analīze nodrošinās iespēju noteikt aizsargājamo sugu populāciju eksistencei labvēlīgākos apstākļus, piemērotākos biotopus, kā arī dzīvotspējīgākās un apdraudētākās populācijas un biotopus. Projekta izpildei nepieciešmo klimatisko parādību un klimata nākotnes scenāriju informāciju nodrošinās 5.Projekta izpildes laikā iegūtie rezultāti. Ģenētiskie pētījumi Latvijā retām un apdraudētām sugām tiks veikti gan lai noteiktu populāciju ģenētisko daudzveidību, tā arī lai analizētu epiģenētisko efektu nozīmi augu attīstībā. Pirmajā etapā darbs tiks veikts ar dzelteno dzegužkurpīti Cypripedium calceolus, divas pārējās sugas tiks atlasītas. Ģenētisko pētījumu un biotopu izpētes rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas Latvijā reto un apdraudēto sugu saglabāšanai sugu, biotopu un populāciju līmenī in situ, kā arī izraudzīti paraugi ar lielāku ģenētisko daudzveidību ilgstošai saglabāšanai ex situ (in vitro) kultūru apstākļos.

Projekta vadītājs: Prof., Dr.biol. Guntis Brūmelis, Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte (LU BF)

Kontakti

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Tālrunis: +371 67601995 (administrācija)

E-pasts: hydro@latnet.lv

Adrese: Daugavgrīvas iela 8, LV-1048, Rīga

Autorizēties forumā