Drukāt
Skatīts: 2996

5.Projekts

Pazemes ūdeņi un klimata scenāriji.

Pētījums atbilst valsts pētījumu programmas „Vide un klimats” konkursa nolikuma uzdevumiem:

Īstenojot projektu, tiks sagatavotas dažādus klimata scenārijus raksturojošo parametru vērtības Latvijas teritorijai, tajā skaitā teritoriālajiem ūdeņiem, tādējādi nodrošinot iespēju veikt ekonomiski un tehniski pamatotus aprēķinus par sagaidāmo nākotnes klimata ekstremālo parādību risku un negatīvo seku mazināšanas pasākumu īstenošanai, īpaši attiecībā uz pilsētvidi, sabiedrības veselību un civilo drošību. Tāpat projekta rezultātā tiks izveidots detalizēts Latvijas hidroģeoloģiskais modelis, ar proporcionāli reprezentētu virszemes ūdens objektu tīklu. Modelēšanas rezultāti būs verificēti ar lauka pētījumiem un modelis būs adaptēts valsts pārvaldes vajadzībām, kā plānošanas rīks laba ūdeņu stāvokļa nodrošināšanas vajadzībām. Pētījumā tiks izmantotas stabilo izotopu īpašības, lai nosakot to saturu gruntsūdeņos, nokrišņu ūdeņos un virszemes ūdeņos, izprastu un kvantitatīvi raksturotu pazemes un virszemes ūdeņu apmaiņu. Tiek sagaidīts, ka pētījums ļaus kvantitatīvi aprakstīt gan īstermiņa nokrišņu ūdens infiltrācijas un transporta dinamiku, gan arī novērtēt ilgtermiņa stabilo izotopu sastāva veidošanos pazemes ūdeņos. Papildus īstenojot trasēšanas eksperimentus ar fluorescentām krāsvielām un izmantojot automātisku fluorimetra zondi tiks noteikti ūdens plūsmu ātrumi, apjomi un ceļi pētījumu objektā.

Projekta vadītājs: Dr.geol. Andis Kalvāns, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (LU ĢZZF)